Het Bedrog Van De Evolutieleer

ER IS GEEN EVOLUTIE IN DE KORAN

ER IS GEEN EVOLUTIE IN DE KORAN

  • Om de Islam met de evolutie te verzoenen, wordt er een passieve, hulpeloze, onderdanige en een vergeefse poging gedaan.
  • De evolutietheorie is in strijd met de koran.

DAT DE SCHEPPING MET WATER IS BEGONNEN BETEKEND NIET DAT DIT EEN EVOLUTIONAIRE SCHEPPING IS

Wij hebben de mens uit een gemengde levenskiem geschapen en hebben hem horende en ziende gemaakt om hem op de proef te stellen. De Tijd, De Mensen (A-Dahr, Al-Insaan, 2)

Veel voorstanders die de illusie van de evolutionaire theorie verdedigen proberen de vers wat in de koran voorkomt ‘’de mens is van water  geschapen ‘’ volgens hun eigen beweringen als een bewijs te laten zien.  Ze beweren dat alle levende wezens  zo zijn ontstaan. Als er zorgvuldig wordt onderzocht wat in een ander vers in de koran wordt verteld over de stadia van de menselijke creatie dan ziet men duidelijk deze fundamentele fout. In een vers wordt het verklaard:

O mensen, indien gij in twijfel verkeert over de Opstanding, bedenkt, dat Wij u hebben geschapen uit stof, daarna uit een levenskiem, dan van een klonter bloed, daarna uit een klomp vlees, volkomen en onvolkomen in maaksel, opdat Wij het u duidelijk maken. En Wij laten wat Ons behaagt gedurende een vastgestelde tijd in de baarmoeder blijven, dan brengen Wij u als zuigelingen voort, dan (doen Wij u opgroeien) zodat gij volwassen wordt. En daar zijn er onder u die door de dood worden achterhaald en anderen die zulk een hoge ouderdom bereiken, dat zij, na geweten te hebben, niets meer weten. En gij ziet de aarde levenloos, doch wanneer Wij er regen op doen nederdalen, beweegt zij zich, zwelt op en brengt iedere mooie soort planten voort. De Pelgrimstocht (Al-Hadj, 5 )

In de  vers wordt de stadia van de totstandkoming van een mens beschreven.

De eerste fase wat de aarde is bevat de essentiële mineralen en elementen van de mens.

In de tweede fase van deze elementen, wordt de structuur en de genetische informatie  wat de zaadcel van de sperma bevat met de eicel van de baarmoeder bevrucht. Wat in de koran de sperma als een water-complex beschreven wordt. Kort gezegd de basis  grondstof van de mens is aarde. De grondextract is in die ene druppel sperma dat het voor de tot standkoming van de mens zorgt.  In de vers wordt na dit ‘’waterfase’’kort erna over de ontwikkelingsstadia van de mens in de buik van de  moeder verteld. Terwijl de evolutietheorie beweerd dat het leven van zichzelf uit water is ontstaan en op den duur een mens tot stand is gekomen. Wat miljoenen jaren hypothetische stadium heeft gehad zoals eerst de eerste cel, eencellige, meercellige organismen, ongewervelde dieren, gewervelde dieren, reptielen, zoogdieren, primaten etc. Ze proberen dit als ontelbare stadia van tussenfase te laten zien. Het is heel duidelijk dat in de vers helemaal niet zo wordt gedefiniëerd en helemaal niet over zo’n logica wordt beschreven. Er wordt beschreven dat een mens na een druppel in een embryo wordt gevormd.

Tenslotte is het heel duidelijk in de vers dat de menselijke soort geen enkel stadia van de evolutie heeft gehad. Er wordt in de vers de stadia van de tot standkoming van de creatie van de mens beschreven vanaf het moment in de buik van de moeder, na de geboorte en tot aan de ouderdom.

Sommige commentatoren denken dat de verklaring in de vers ‘’dat levende wezens in water zijn gecreëerd’’ evenwijdig is aan de evolutietherorie. Deze interpretatie is echter verkeerd. De verzen waarin staat dat levende wezens zijn geschapen uit water wordt verluidt dat het basis materiaal van levende wezens water is. De moderne biologie heeft aangetoond dat water in de wereld het meest fundamentele element van het lichaam van elk levend wezen is. Ongeveer 70% van het menselijk lichaam bestaat uit water. Elke levende cel in het lichaam krijgt dankzij water toegang tot doorgang tussen  intracellulaire, intercellulaire en interstitiële cellen. Er is geen vitaliteit zonder water. Andere verzen waarin staat dat de mens en andere levende wezens zijn geschapen uit water is er voor de evolutietheorie geen enkel  reden om evolutie te ondersteunen. Deze uitdrukking zien we in de volgende verzen terug:

Hebben de ongelovigen niet ingezien dat de hemel en de aarde gesloten waren en dat Wij ze dan hebben geopend? En al hetgeen leeft, hebben Wij uit water gemaakt. Willen zij dan toch niet geloven? De Profeten (Al-Anbiyaae, 30)

DE FOUT DAT ER WORDT VERWIJSD OP DE EVOLUTIETHEORIE BIJ DE SCHEPPING VAN EERST AARDE EN WATER.

Zijn gezel redetwistte en zeide: "Gelooft gij niet in Hem, Die u schiep uit stof, daarna uit een levenskiem en u dan vormde tot een volledig mens?" De Spelonk (Al-Kahf, 37 )

In de vers wat wat over de schepping  gaat wordt hiermee de schepping van Adam bedoeld. De  schepping van water dat tot een mens wordt gevormd beschrijft het begin van de sperma ontwikkeling. In de volgende vers wordt er verwijst dat onze Heer de mens direct van een klei creëerde. Er wordt in dit vers niet vermeld dat er bij de creatie sprake was van een fase.

Toen uw Heer tot de engelen zeide: "Ik ga de mens uit droge, klinkende klei scheppen, uit leem gewrocht." "Wanneer Ik hem daaruit heb gevormd en hem Mijn geest heb ingeblazen, valt dan in onderdanigheid voor hem neder." Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr 28,29)

In de koran wordt er zorgvuldig de stadia van de schepping beschreven. Als er rekening wordt gehouden van de opeen volgende processen dan wordt het meteen duidelijk dat de evolutionaire beoordelingen fout zijn.

In de koran zijn er vele verzen die duidelijk vertellen dat de schepping van Adam niet door een evolutionaire stadium was. In een van de verzen wordt er verteld:

Voorzeker, het geval van Jezus is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: "Wees" en hij werd. Het Huis van Imraan (Al-Imraan 59 )

In de bovenstaande vers wordt er verteld dat Onze Heer Adam (vzmh) en Jezus (vzmh) op dezelfde manier heeft gecreëerd. Zoals we eerder hebben benadrukt is Adam van aarde gecreëerd door de wil van Onze Heer. En Jezus zonder vader is ook door de wil van Onze Heer gecreëerd.

De creatie van aarde en water wordt in andere verzen geopenbaard  dat de creatie van mens niet door stadia van evolutietheorie heeft plaats gevonden, maar dat de creatie van de mens voorafgaand eerst in de buik van de moeder was. Daarna wordt de stadia in de baarmoeder  beschreven en de geboorte erna.

O mensen, indien gij in twijfel verkeert over de Opstanding, bedenkt, dat Wij u hebben geschapen uit stof, daarna uit een levenskiem, dan van een klonter bloed, daarna uit een klomp vlees, volkomen en onvolkomen in maaksel, opdat Wij het u duidelijk maken. En Wij laten wat Ons behaagt gedurende een vastgestelde tijd in de baarmoeder blijven, dan brengen Wij u als zuigelingen voort, dan (doen Wij u opgroeien) zodat gij volwassen wordt. En daar zijn er onder u die door de dood worden achterhaald en anderen die zulk een hoge ouderdom bereiken, dat zij, na geweten te hebben, niets meer weten. En gij ziet de aarde levenloos, doch wanneer Wij er regen op doen nederdalen, beweegt zij zich, zwelt op en brengt iedere mooie soort planten voort. De Pelgrimstocht (Al-Hadj 5 )

DE FOUT OVER DE VERWIJZING DAT ER IN DE KORAN EEN EVOLUTIONAIR PROCES İS

Voorzeker, er is voor de mens een tijdperk geweest toen hij geen vermeldenswaardig ding was. De Tijd, De Mensen (A-Dahr, Al-Insaan, 1)

De  bovenstaande vers wordt in dezelfde kringen volgens hun eigen opvattingen als bewijs voor evolutie gebruikt. De persoonlijke interpretaties op basis van de vertaling ‘’ geen vermeldenswaardig ding was’’ wordt beschreven in de vorm van ‘’dat de voorgaande toestanden wordt uitgedrukt voordat de mens een mens was’’. Echter is dit net als de eerste bewering ver van de waarheid. 

Om deze uitdrukking als bewijs van een evolutionaire schepping te laten zien is zeer onlogisch. Dit vers wordt door de islamitische geleerden niet als een evolutionaire proces geïnterpreteerd.

DE MISVATTINGEN OVER DAT ADAM NIET DE EERSTE MENS WAS

Andere vorderingen van de evolutionaire vergissing dat wordt beweerd is dat Adam niet de eerste mens kan zijn en er wordt zelfs gezegd dat hij geen mens was. Deze valse beweringen worden zogenaamd als bewijs gezien in de volgende verzen:

En toen uw Heer tot de engelen zeide: "Ik wil een stedehouder op aarde plaatsen," zeiden zij: "Wilt Gij er iemand plaatsen die er onheil zal stichten en bloed zal vergieten, terwijl wij U verheerlijken met de lof die U toekomt en Uw Heiligheid prijzen," antwoordde Hij: "Ik weet wat gij niet weet." De Koe (Al-Baqarah, 30)

In de koran heeft het Arabische woord ‘’ceale’’ meerdere betekenissen:

Ceale: creëeren, bedenken, draaien, doen, zetten

Het woord ‘’ceale’’ wat in de koran voorkomt zien we terug in de volgende verzen:

Hij schiep u uit één ziel, dan maakte Hij daaruit echtgenoten (ceale); en Hij zond voor u acht stuks vee in paren neder. Hij vormde u in de baarmoeder van uw moeder, schepping naast schepping, in drievoudige duisternis. Zo is Allah uw Heer, van Hem is het koninkrijk. Er is geen God naast Hem. Waardoor wordt gij dan afgeleid? De Groepen (A-Zomar 6 )

Zeg: "Hij is het, Die u schiep, en u oren, ogen en hart gaf (ceale); weinig dank betuigt gij er voor." De Dominie (Al-Molk, 23)

Zoals we kunnen terug zien in de bovenstaande verzen wordt het woord ceal gebruikt in de betekenis van schepping. Daarnaast zijn er nog meerdere verzen van de profeet Adam dat hij van aarde is geschapen. Het is heel duidelijk in de verzen dat Adam een unieke en een aparte creatie had.

DE FOUT OVER DAT ADAM OP DE WERELD IS GESCHAPEN

Andere belangrijke informatie dat Adam de eerste mens was wat in de koran wordt aangegeven is dat hij en zijn vrouw vanwege een fout dat ze waren begaan uit de hemel werden verwijderd. In de verzen wordt het als volgt beschreven:

O kinderen van Adam, laat Satan u niet verleiden, zoals hij uw ouders uit het paradijs verdreef en hen van hun kleding beroofde, opdat hij hun hun naaktheid mocht tonen. Waarlijk, hij ziet u, hij en zijn stam, vanwaar gij hen niet ziet. Voorzeker, Wij hebben de duivelen vrienden gemaakt voor hen, die niet geloven. De Verheven Plaatsen (Al-Aa'raaf, 27)

En Wij zeiden: "O Adam, verblijf gij met uw gade in de tuin en eet overvloedig, waar gij ook wilt, doch nader deze boom niet, anders zult gij tot de zondaren behoren." Doch door middel van de boom verleidde Satan hen beiden en dreef hen uit de staat waarin zij zich bevonden. En Wij zeiden: "Gaat heen - gij zijt elkander vijandig. Er zal op aarde een tijdelijke woonplaats en levensonderhoud voor u zijn." De Koe (Al-Baqarah, 35-36)

De uitdrukkingen in de verzen zijn zeer duidelijk. Onze Heer heeft Adam van aarde geschapen. En dit is nogmaals duidelijk dat deze bijzondere schepping eerst in de hemel had plaats gevonden en dat hij daarna uit de hemel werd gehaald. Sommige moslims die in de evolutie bedrog geloven zien deze duidelijke feiten over het hoofd en zeggen dat het woord paradijs dat in de verzen voorkomt niet over de hemel in het paradijs gaat, maar over de mooie en prachtige plekken in de wereld. Terwijl de schepping van Adam in de hemel in de verzen  van de koran wordt aangegeven.  Inmiddels zijn er ook engelen en duivels. De engelen spreken met onze Heer. Terwijl de uitdrukkingen in de verzen  zeer duidelijk zijn is het een slechte houding tegen de morele waarden van de koran om voor de evolutietheorie bewijzen te zoeken.

Alle mensen die zijn voortgekomen van Adam, dus dat Adam de eerste mens was wordt in twee van deze vele verzen als volgt verklaard:

En toen uw Heer van Adams kinderen een nageslacht uit hun lendenen voortbracht, en hen deed getuigen over henzelf: "Ben ik uw Heer niet?" antwoordden zij: "Ja, wij getuigen" zodat gij op de Dag der Opstanding niet zoudt zeggen: "Wij waren ons hiervan zeker niet bewust." Of gij zolldt zeggen: "Het waren alleen onze vaderen die afgoderij bedreven en wij waren een geslacht na hen. Wilt Gij ons dan vernietigen om hetgeen de leugenaars deden?" De Verheven Plaatsen (Al-Aa'raaf, 172-173)

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-01-30 23:16:44

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net