Het Bedrog Van De Evolutieleer

De poging om de islam gelijk te stellen aan de evolutie is passief, zwak, moedeloos en zinloos

Darwinisme ontkent het bestaan en de eenheid van Allah (God) en de verantwoordelijkheid van alle mensen aan onze Heer. De grondslag van het materialisme en de bewegingen die het vertegenwoordigt zijn onverenigbaar met de religieuze morele waarden. Om die reden verrichten de Darwinistische aanhangers nog steeds inspanningen, vanuit hun ideologische belangen, om het te laten behouden, ondanks dat het wetenschappelijk weerlegd is. Zowel de darwinisten als de materialisten stellen dat de mens, het universum, en alles wat zich daarin bevindt allemaal producten zijn van blind toeval. Zij beweren dat de relaties tussen mensen van nature dierlijk zijn, omdat ze de mens als een diersoort beschouwen. Deze perverse opvatting beschouwt egoïsme, meedogenloosheid, conflict en moord als volkomen gerechtvaardigd op basis van de overleving van de sterkste. Het beschouwt gevoelens als compassie, liefde, genegenheid en respect als obstakels die het proces van evolutie vertragen. Onder de darwinistische indoctrinatie, worden mensen opgevoed om altruïsme en barmhartige liefde voor anderen te minachten, en wreed, agressief en zelfzuchtig te worden.

Gezien het feit dat veel landen worstelen met de sociale problemen als gevolg van het darwinisme, is het uitermate belangrijk om gewaarschuwd te worden voor de darwinistische indoctrinatie en bedrog, zodat dit ernstige gevaar intellectueel wordt geneutraliseerd. Echter, degenen die het darwinisme niet begrijpen en de dreiging die ervan uitgaat,  zijn ook niet in staat om het belang van de intellectuele strijd daartegen te begrijpen.

In plaats van mee te doen in de intellectuele strijd tegen het darwinisme, grijpen deze individuen naar verschillende middelen om het te negeren en te vermijden. Sommigen proberen deze intellectuele strijd te bagatelliseren door te zeggen: "Het darwinisme is eigenlijk niet zo belangrijk," en dringen er bij anderen op aan om hetzelfde te argumenteren. Anderen zoeken een vermeende "middenweg" tussen de evolutietheorie en de islam, dus ze zijn op zoek om het darwinisme en de islam op hun eigen manier met elkaar aan te laten sluiten. Maar het zou helemaal uit den boze voor een moslim moeten zijn, om enig intellectuele "verzoening" tussen het darwinisme en de islam te zoeken. Bovendien, noch de verzen van de Koran, noch de Hadith van onze Profeet (vzmh) bevat enige beschrijving die evolutie suggereert.

Degenen die denken dat de evolutie een wetenschappelijke theorie is en denken, in hun eigen ogen, dat ze het een moslim identiteit kunnen geven, hebben het mis.

Degenen die enige intellectuele strijd tegen het darwinisme vermijden, hebben dezelfde moedeloosheid. Degenen die denken dat de evolutie theorie gebaseerd is op een wetenschappelijk feit zetten zich in een onhoudbare positie. Zij denken dat de beweringen van evolutionisten ondersteund worden door geverifieerde feiten en in naam van de wetenschap zijn; het is bijna onmogelijk om deze beweringen te betwisten. Omdat ze denken dat ze niet in staat zijn om te reageren,  geven ze van begin af aan op.

Feitelijk is de reden waarom de evolutietheorie als een wetenschappelijk feit wordt gezien, het resultaat  van een intensieve propaganda over het onderwerp. Televisie verslagen, kranten- en tijdschriftartikelen ondersteunen voortdurend dat de evolutie een bewezen theorie is, en onmogelijk te ontkennen is. Ze impliceren dat het ondersteunen van de evolutie theorie het ondersteunen van de wetenschap betekent, en dat het verwerpen ervan een tegengestelde logica is en ontkenning van de bekende feiten. In feite, onthullen wetenschappelijke feiten precies het tegenovergestelde van deze propaganda. De wetenschap weerlegt de evolutietheorie juist, en is geen bevestiging daarvan! Geen onpartijdige persoon die de wetenschap ondersteunt, ondersteunt ook de evolutie theorie. De reden waarom de evolutie wordt gehandhaafd op de agenda is niet omdat het wetenschappelijk is, maar omdat het dient als basis voor het materialisme en het atheïsme. Met andere woorden, evolutionaire propaganda wordt voor ideologische belangen uitgevoerd.

Het effect van deze intense propaganda vormt ook de basis waarom sommige moslims onbewust ervan uit gaan dat het onmogelijk is om het darwinisme te bestrijden. Het resultaat van deze propaganda is het onjuiste idee dat het verzet tegen evolutie betekent dat men zich verzet tegen de wetenschap. Om niet onderontwikkeld en onwetenschappelijk over te komen, doen mensen pogingen om een aantal "middenwegen" te vinden tussen de islam en de evolutietheorie, waarvan men denkt dat het vanuit de wetenschap gewaardeerd wordt. Maar eigenlijk is dit een manier om enig intellectuele strijd tegen het darwinisme te voorkomen.

Daarom is er geen reden om een open, duidelijke intellectuele strijd tegen het darwinisme te vermijden. Degenen die vrezen dat de wetenschap de evolutie heeft bewezen, en dat zij ook beïnvloed zullen worden door deze indoctrinatie , en hun eigen geloof en wereld standpunten hebben laten wankelen maken zich onnodig zorgen. Wetenschap leidt naar de schepping, niet de evolutie. Elk van de beweringen van het darwinisme werd ondermijnd door honderden wetenschappelijke bewijzen. Moslims moeten het darwinisme neutraliseren door intellectueel gebruik te maken van deze bewijzen.

Sommige moslims overdrijven de evolutionaire propaganda die voor ideologische redenen wordt uitgevoerd, en via geheel speculatieve methoden. Ze denken dat ze nooit in staat zullen zijn om het te overwinnen, en dus kiezen ze voor een passieve en moedeloze houding terwijl ze vreugdevol zouden moeten zijn, en een enthousiaste mentale strijd tegen het darwinisme zouden moeten voeren.

Eén van de ergste voorbeelden van deze passieve, moedeloze houding is, zoals we eerder aangaven, de poging om het darwinisme te islamiseren. Om bijval te krijgen, gebruiken zulke denkers het heidense geloof, overgebleven van de Sumerische samenlevingen, en informeren over de woorden van schrijvers aan wie ze grote wetenschappelijke kennis toeschrijven. Ze proberen de indruk te wekken dat “de religie dit zegt." Dit zijn echter blijkbaar excuses om een intellectuele strijd te voorkomen tegen het darwinisme- een vreselijk resultaat van een passieve en moedeloze mentaliteit.

Door de vrees voor het darwinisme, en het denken dat men niet in staat is om het met ideeën te verslaan, hebben deze mensen al verloren voordat ze zijn begonnen. Toch is deze vorm van strijd zeer denigrerend voor een moslim die een ware geloof heeft in Allah en die Zijn oneindige macht waardeert. Het is onmogelijk voor een vrome moslim om op een onenthousiaste en weerloze manier te strijden. Er kan geen sprake van zijn dat zijn verzet tegen het darwinisme deze logica inhoudt "We blijven eigenlijk precies hetzelfde houden”. De waarheid waar een moslim in gelooft is dat Allah alle dingen heeft geschapen. Het is dus onmogelijk voor een moslim om dezelfde theorieën van de darwinisten te handhaven. Een moslim moet een open, zelfbewuste intellectuele strijd tegen het darwinisme voeren. Een moslim met een gedegen vrees voor Allah kan nooit dezelfde ideeën en ideologie van het darwinisme aanhangen.

Voor degenen die zich niet bewust zijn van de gevaren van het darwinisme en hebben gefaald om te begrijpen dat het in strijd is met het geloof in Allah, zou het beter zijn om helemaal niets over het onderwerp te zeggen, in plaats van een onoprechte, foutieve logica te hanteren. Het is een vergissing om de intellectuele strijd te vermijden en om gebruik te maken van foutieve, irrationele methoden uit vrees dat men niet sterk genoeg is over een onderwerp. Het darwinisme is een ernstig gevaar dat op een serieuze manier moet worden bestreden,  en volledig moet worden geëlimineerd. In het Aangezicht van Allah, is het een ernstige dwaling en een grote verantwoordelijkheid om de intellectuele strijd tegen het darwinisme te belemmeren door niet bewust te zijn van deze dreiging.

Degenen die beweren dat er evolutie in de islam is, zijn zich er niet van bewust dat 100 miljoen fossielen de evolutie hebben weerlegd.

Sommige moslims denken, met de kennis van de jaren 1940 en 1950, dat de evolutie een theorie is die bevestigd is door de wetenschap, en proberen, in hun eigen ogen, om de islam en de evolutie overeen te laten komen, met de zwakke en eigenaardige logica "dat de moslims al lang voor Darwin de evolutie kenden”. Maar die logica is het product van een zorgwekkende onwetendheid.

In ieder geval, is  de evolutie dwaling niet een idee dat ontstond bij Darwin. Door de geschiedenis heen, hebben alle materialisten beweerd dat levende organismen spontaan ontstonden uit steen en aarde en dat levensvormen vermoedelijk van elkaar afstammen. Evolutie is een heidens geloof van duizenden jaren geleden. De Sumeriërs en de oude Egyptenaren waren beide samenlevingen die in de evolutie geloofden en het omarmden. Bijvoorbeeld, de Egyptenaren dachten dat levende wezens spontaan uit het modderige water van de Nijl ontstonden. Het is dus zinloos om te zeggen, "Dat de evolutie al bekend was vóór Darwin en dat moslims het ook kenden," alsof men iets nieuws heeft ontdekt. Moslims, de eerste Joden, en de vroegere Christenen, de Sumeriërs en de Egyptenaren wisten natuurlijk allemaal dat de evolutie een pervers idee was. Maar zoals het vandaag de dag het geval is, kunnen rationele en gewetensvolle mensen duidelijk zien dat evolutie onjuist is. En dat sommige mensen deze valsheid hebben omarmt vanwege hun materialistische en atheïstische mentaliteit.

Ten tweede,  het idee dat levensvormen tot stand zijn gekomen door geleidelijk van elkaar te ontstaan, wordt door geen enkele wetenschappelijke bevinding ondersteund. Als levensvormen van elkaar zouden afstammen zoals Darwin of evolutionisten die in het verleden hebben geleefd hadden beweerd, dan moet dit duidelijk zichtbaar zijn in het fossielen bestand. De tot nu toe uitgevoerde opgravingen hebben meer dan 100 miljoen fossielen opgegraven.  

Maar er is geen enkele fossiel hierin te vinden die aantoont dat een levensvorm verandert in een andere levensvorm of dat ze een veronderstelde gemeenschappelijke voorouder delen. Uit elk van deze 100 miljoen fossielen blijkt dat levende wezens plotseling zijn ontstaan met alle kenmerken die zij bezitten, en dat zij honderd miljoen jaren onveranderd zijn gebleven, met andere woorden, de evolutie theorie heeft nooit plaats gevonden. Elk van deze 100 miljoen fossielen tonen zonder uitzondering aan dat levende organismen plotseling zijn ontstaan, met alle karakteristieken die ze bezitten, en dat ze gedurende 100 miljoen jaar onveranderd  zijn gebleven, met andere woorden dat evolutie nooit heeft plaatsgevonden. Als geen enkele overgangsvorm ooit is ontdekt ondanks dat de aarde overal is opgegraven gedurende de laatste 150 jaar, en niet eens één persoon heeft gereageerd op de oproep ‘’dat we 10 biljoen Turkse lira zullen geven aan degene die met een tussenvorm fossiel komt" .En als zelfs Darwin zei dat zijn theorie zou instorten als er geen overgangsfossiel werd gevonden, met andere woorden, als er zelfs niet een concrete vondst is, dan is het zinloos om sprookjes te vertellen en koppen te verzinnen als: onze voorouders waren bacteriën, "De voorloper van de vogel is ontdekt" of "onze voorouders waren gedateerd."

Allah schiep het universum en het leven niet door middel van de evolutie

In de Qur’an, heeft Allah vele verzen over het ontstaan van het leven en het universum onthuld. En toch bevatten deze verzen niet de minste aanwijzing dat levende wezens van elkaar afstammen, of dat er enig evolutionair verband tussen hen is. Natuurlijk, als Allah het zo had gewenst, kon Hij de levende wezens hebben gecreëerd door middel van de evolutie. Toch is hier geen teken van in de Qur’an, en geen één vers ondersteunt het idee dat de soorten  geleidelijk in fasen zijn ontwikkeld, zoals de evolutionisten het beweren. Als een dergelijke wijze van de schepping had plaatsgevonden, zouden we een gedetailleerde uitleg hiervan in de verzen van de Qur’an vinden. integendeel, het wordt geopenbaard in de Qur’an dat Allah het leven en het heelal op een wonderbaarlijke wijze tot stand heeft gebracht, door te bevelen "Wees!"

Hij is de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. En wanneer Hij een besluit over een zaak heeft genomen, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘’Wees,’’ en het is. (Soerah Al Baqarah, 117)

Als, zoals wordt beweerd, half-aap, half mens levensvormen werkelijk geleefd hebben voor de profeet Adam (vzmh) – dan hadden mutaties en natuurlijke selectie een effect gehad op het ontstaan van levende wezens. Allah zou ons dan, op een zeer heldere, duidelijke en begrijpelijke manier hierover geinformeerd hebben. Echter, geen enkele vers in de Qur’an bevat dergelijke informatie. Integendeel, vele verzen informeren ons dat de mens geschapen is uit het niets, in de beste vorm:

Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen. (Soerah at-Tin, 4)

Hij heeft de hemelen en de aarde in Waarheid geschapen en Hij heeft jullie gevormd en jullie vorm nauwkeurig gemaakt. (Soerah At Taghaboen, 3)

Degenen die proberen om het darwinisme te islamiseren kunnen de schepping van de engelen en de djinn niet uitleggen 

Onze Almachtige Heer is Degene, Die schept uit het niets, niet uit een eerder model, in een vorm en op een moment van Zijn keuze. Wanneer Allah iets wil laten ontstaan beveelt Hij door te zeggen: "Wees!":

 Voorwaar, Ons Woord tegen iets wat Wij willen, is dat Wij er slechts tegen zeggen: ‘’Wees, ‘’en het is. (Soerah An Nahl: 40)

Allah is Degene, Die onbezoedeld is voor een fout of onvolkomenheid, Die niets nodig heeft. Daarom heeft Allah geen voorafgaande oorzaak, voertuig of stadium nodig om te creëren. Men moet zich niet laten misleiden door het feit dat alles op deze wereld afhankelijk is van specifieke oorzaken. Als de Schepper, is Allah onbezoedeld voor deze wetten van de natuur.

Maar degenen die niet goed nadenken over deze feiten kunnen in verschillende onjuistheden vervallen. Mensen die proberen om het darwinisme te verenigen met de islam worden misleid door dit gebrek aan reflectie. Omdat ze Allah's sublieme creatieve macht en de perfectie in Zijn creatieve kunsternaarschap niet kunnen waarderen, komen ze met onmogelijke interpretaties zoals 'islamitische evolutie. " Op de vraag hoe de engelen en de djinn zijn gecreëerd, zullen deze mensen die beweren dat de mens gevorderd is door middel van evolutie, antwoorden "Allah heeft ze uit het niets geschapen." Deze mensen weten dat Allah de engelen en de djinn heeft geschapen, maar zijn het oneens dat Hij de mens op dezelfde manier heeft geschapen. Dit is een ernstige fout. Het is verbazingwekkend dat ze niet kunnen zien dat onze Almachtige Heer, Die de engelen met de opdracht "Wees!", ook de mens op precies dezelfde manier heeft geschapen.

In de Koran, vertelt Allah ons dat de djinn anders dan de mens is gecreëerd, namelijk van vuur:

Hij heeft de mens geschapen van droge klei, als aardewerk. En Hij heeft de Djinn’s geschapen van een rookloze vlam van vuur. (Soerah Ar Rahman: 14-15)

Zoals het ons in de Qur’an wordt verteld, was de schepping van de engelen ook heel anders dan die van de mens. Een vers informeert ons als volgt hoe de engelen zijn gecreëerd:

Alle lof zij Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft de Engelen tot gezanten gemaakt, met twee, drie of vier vleugels. Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wil. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken. (Soerah Fathir:1)

Zoals duidelijk is te zien in dit vers, zijn engelen ook heel verschillend van de mens qua uiterlijk. Het is ook geopenbaard in de Qur’an dat zowel de engelen als de djinn voor de mens zijn gecreëerd. Toen Allah op het punt stond de profeet Adam (vzmh) te creëren, de eerste mens, Gebood Hij de engelen en Diabolis, een djinn, om zich voor de profeet Adam (vzmh) te buigen. Een vers hierover is als volgt:

En (gedenkt) toen Wij tot de Engelen zeiden: ‘’Knielt jullie eerbiedig voor Adam neer,’’ toen knielden zij, behalve Iblis, hij behoorde tot de Djinn’s en hij schond het gebod van zijn Heer. Zouden jullie dan hem en zijn nageslacht als helpers naast Mij nemen, terwijl zij voor jullie vijanden zijn? Slechts is de ruil voor onrechtvaardigen! (Soerah Al Kahf: 50)

De Schepping is een eenvoudige zaak voor Allah. Onze Heer is Degene, Die schept zonder de noodzaak voor een natuurlijke oorzaak. Als Hij de engelen en de djinn op verschillende manieren en uit het niets heeft geschapen, dan creëerde Hij ook de mens als een aparte entiteit uit het niets, zonder de noodzaak van evolutie. Hetzelfde geldt ook voor andere levensvormen zoals dieren en planten. Allah heeft deze levende organismen uit het niets in een enkel moment, zonder enige evolutie nodig te hebben geschapen, met andere woorden zonder een  soort in een andere soort om te zetten.

Moslims die de evolutie verdedigen zijn niet in staat om te verklaren hoe de staf van de profeet Mozes (vzmh) een slang werd, of hoe een beetje klei waar de profeet Jezus (vzmh) in blies in een vogel veranderde en weg vloog.

Het is geopenbaard in de Qur’an dat toen de profeet Mozes (vzmh) zijn staf op de grond wierp het veranderde in een slang, met de wil van Allah. en toen hij het weer oppakte veranderde de levende slang weer in een stuk dood hout. En toen hij het weer wierp kwam het weer tot leven. Met andere woorden, een levenloos object komt tot leven,en sterft dan, en dan komt het weer tot leven. Door dit wonder, demonstreert Allah voortdurend Zijn schepping. In de verzen wordt het volgende onthuld:

Toen wierp hij hem neer en hij werd een slang, die zich snel voortbewoog. Hij (Allah) zei: ‘’Pak hem op en wees niet bang, Wij zullen hem weer in de oorspronkelijke toestand terugbrengen. (Soerah Tha ha, 20:21)

Werp neer wat in jouw rechterhand is, het zal wat zij wrochtten verslinden. Voorwaar, wat zij wrochtten is slechts een list van een tovenaar. En de tovenaar wint niet, hoe hij het ook doet.’’ (Soerah Tha ha, 69)

Werp jouw staf neer.’’ Maar toen hij deze zag, bewoog zij alsof het een slang was, toen keerde hij haastig om en keek niet om. (Allah zei:) ‘’O Moesa, wees niet bang, want voorwaar, bij Mij zijn de Boodschappers niet bang.’’ (Soerah An Naml, 10)

Op het moment dat de profeet Mozes (vzmh) de staf wierp die hij vasthield, werd een levenloos stuk hout omgezet in een levend wezen, als een zegen van Allah, wat zeer snel bewoog en verslond wat de andere mensen hadden gemaakt, met andere woorden, een volledig levend wezen met een spijsverteringsstelsel. Allah liet de mensen dus een voorbeeld zien van hoe Hij het leven schept uit het niets. Een levend wezen komt tot leven, alleen door Allah's wil het zo te doen, door te bevelen: "Wees!" Dit wonder dat werd geschonken door Allah aan de profeet Mozes (vzmh), vernietigde in één klap   ' het bijgeloof van de evolutie’ van de oude Egyptenaren '. De mensen rond de profeet Mozes (vzmh) werden onmiddellijk bewust van de waarheid, verlieten hun bijgeloof en wendden zich tot het geloof in Allah.

De profeet Jezus (vzmh) voerde ook een strijd tegen de heidense gedachte, heidense geloof en tegen het Jodendom dat was vervalst. Hij vertelde de mensen wat waar en juist was, maar bewees eerst de schepping. De Qur’an stelt dat de profeet Jezus (vzmh) een voorwerp uit klei maakte dat leek op een vogel, en toen hij erin blies de vogel tot leven kwam, met de wil van Allah:

Gedenkt toen Allah zei: ‘’O Isa, zoon van Marjam, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de Heilige Geest (Djibril) zodat jij met de mensen sprak toen jij volwassen was. En toen ik jou de Schrift en de Wijsheid en de Taurat en de Indjil onderwees. EN TOEN JIJ UIT KLEI DE GELIJKENIS VAN EEN VOGEL SCHIEP, MET MIJN VERLOF, EN JIJ BLIES ERIN EN HET WERD EEN VOGEL, MET MIJN VERLOF… (Soerah Al Ma’idah, 110)

Deze vogel kwam tot leven uit levenloze materie zonder natuurlijke oorzaak, door de keuze van Allah en door een wonder. De vogel is een van de voorbeelden van Allah's verheven Schepping, met geen eerder model of natuurlijke oorzaak. Het is onmogelijk voor degenen die het darwinisme  willen islamiseren om dit te verklaren.

Conclusie: het darwinisme is ingestort, en zijn overlevinsstrijd is tevergeefs

De wetenschap heeft de ongeldigheid van de evolutie onthuld. Mensen zijn er bewust van geworden en hebben de waarheid gezien dankzij de werken, documentaires, conferenties en tentoonstellingen die de feiten hebben uiteengezet. De zon komt weer op, en zelfs als sommige mensen zoeken om, in hun ogen, dit feit te verbergen met behulp van sterke verhalen en propaganda, is het onmogelijk om de klok terug te draaien. Mensen hebben met hun eigen ogen fossielen gezien en onderzocht, in restaurants, apotheken en winkelcentra, en zijn getuige geweest van het feit dat de evolutie nooit heeft plaatsgevonden. De darwinisten kunnen hierna vertellen wat ze willen, en zich bezighouden met eindeloze propaganda, en zoveel druk uitoefenen als ze willen, maar het zal niet meer mogelijk zijn om de evolutie in leven te houden. Ons advies aan de evolutionisten is om hun nutteloze inspanningen op te geven, en zich rationeel en op een logische wijze te gedragen, en te accepteren dat het darwinisme dood is, in plaats van de wetenschappelijke gegevens te negeren.

2017-02-13 14:58:44

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top