Het Bedrog Van De Evolutieleer

WAT GEBRUIKEN DARWINISTEN ZOAL OM MENSEN TE MISLEIDEN?

Zoals we eerder al meerdere malen benadrukt hebben, hebben darwinisten de behoefte om mensen te misleiden, om hun ideologie in leven te houden. Want de evolutietheorie is een reusachtige leugen die nooit bewezen kon of zal kunnen worden door de wetenschap. Vandaar de behoefte aan misleiding en leugens om zijn heerschappij te behouden in de afgelopen 150 jaar.

Door het lage niveau van de wetenschap van 150 jaar geleden, volstonden toen de primitieve zwendelmethoden van de darwinisten. Door de primitieve wetenschap, geloofde men werkelijk dat de eerste cel zou kunnen ontstaan ​​uit modderig water, dat leven zou kunnen ontstaan uit levenloze materie en dat apen mits wat opleiding, in mensen zouden kunnen veranderen.

Maar met de tijd vorderde de wetenschap. Het bleek dat zelfs een enkel eiwit, laat staan ​​een hele cel, niet vanzelf, per toeval, kan ontstaan. Het bleek dat het leven niet kon ontstaan ​​uit levenloze materie. Wetenschap toonde aan dat alle soorten, waaronder apen, hun eigen unieke eigenschappen bezitten en 'nooit' in elkaar kunnen veranderen door middel van genetische aanpassingen. En toen alle beweringen van de evolutie werden tegengesproken door alle takken van de wetenschap, zoals microbiologie, moleculaire biologie, genetica en paleontologie, en toen het bleek dat er geen enkele overgangsfossiel bestaat, zag de toestand er niet al te rooskleurig uit voor de darwinisten.

Zich realiserende dat ze geen mensen meer kunnen misleiden met primitieve methoden, dachten darwinisten eraan dat ze hun propaganda konden verderzetten als ze een 'wetenschappelijk schijn' konden toevoegen aan hun bedrog. Om die reden, namen zij wetenschappelijke onderwerpen, ontwikkelingen en ontdekkingen die absoluut niets te maken hebben met het darwinisme en probeerden deze aan te smeren als  zijnde evolutie. Ze wijzigden hun taalgebruik, met andere woorden hun manier van misleiden. Ze besloten om niet meer te spreken van toeval, ook al is de evolutie volledig gebaseerd op toeval. Afgeschrikt door de uitdrukking 'wij stammen af van de apen,' die ze zelf hadden uitgevonden, begonnen ze te spreken van 'aapachtige wezens.' Daarna kwamen ze naar voren met de zeer primitieve bedriegerijen, die we hieronder uitleggen, die ze vermomden in wetenschappelijke terminologie. Hun doel was om het einde te voorkomen van de sluwe spellen, de hypnose, waarmee het systeem van de antichrist de mensen de laatste 150 jaar betoverde.

De onderwerpen die we hieronder opsommen, zijn deze waarachter darwinisten zich het vaakst gaan schuilen. Als u ergens een nieuwsbericht over evolutie leest, kunt u er zeker van zijn dat het in een van deze categorieën past. Ze proberen hun frauduleuze theorie in stand te houden door toevlucht te nemen tot deze verklaringen. Ze vertellen leugens, net zoals ze al 150 jaar lang doen. En net als al de andere, zijn ook deze bedriegerijen waarachter darwinisten zich schuilen, frauduleus en misleidend.


Variaties

Het verkeerd interpreteren en vervormen wetenschappelijke feiten is de tactiek van de darwinisten. Ze proberen om variaties aan te smeren als zijnde evolutie. Want variatie drukt de diverse veranderingen uit, die plaatsvinden binnen de soorten. Dat maakt hen een perfect middel voor darwinisten.

Bijvoorbeeld, een koeienras die leeft in Turkije is heel anders dan een in Groot-Brittannië. Hun uiterlijk, grootte, haargroei, de grootte van hun oor, hun neuslengte etc. zijn allemaal verschillend. Soorten bezitten eigenschappen afhankelijk van het klimaat waarin zij leven, het voedsel dat ze eten en de aard van de regio waar ze wonen. (Koeien die in een koudere klimaat leven, hebben bijvoorbeeld langere haren.) Maar het belangrijke hier is dit: beide wezens zijn en blijven koeien. Deze veranderingen vinden plaats binnen de bestaande genetische structuur van de koe. Levende wezens variëren volgens de kenmerken beschreven in hun eigen genen. Beide soorten beschikken over dezelfde genen. Maar de genen die meer tot uiting komen bij de ene, doen dat minder bij de andere. Dat is het enige verschil tussen hen.

Dit geldt ook voor de mens. De verschillen tussen de verschillende rassen, zoals kleur, hoogte, schedelvorm en oogvorm, komen allemaal voort uit de dominante en regressieve kenmerken in hun genen. Dominante kenmerken zijn na verloop van generaties meer uitdrukkelijk aanwezig in een aantal rassen en minder in andere. Maar ieder mens is geschapen met dezelfde eigenschappen die alle andere menselijke wezens hebben in hun genen.

En deze variaties zijn beperkt. Alternatieven in de genen leiden slechts tot veranderingen tot een bepaald punt. Maar ze kunnen nooit aanleiding geven tot het vormen van eventuele nieuwe kenmerken.

Om die reden kunnen levende wezens slechts zo veel veranderen als wat Allah in hun genen gecodeerd heeft. Het is onmogelijk voor hen om een kenmerk te ontwikkelen die zij niet bezaten, of genen van verschillende soorten aan hun genoom toe te voegen.

Variatie is niet hetzelfde als evolutie. Wat darwinisten ook doen, ze kunnen nooit een soort een nieuwe eigenschap die hij voordien niet had, bijbrengen door middel van variatie. Dit is een enorme misleiding. Het maakt niet uit hoeveel variatie koeien ondergaan, ze zijn nog steeds koeien. En hoeveel variatie mensen ondergaan, ze zijn nog steeds mensen.

Alle voorbeelden van variatie binnen een soort, waaronder Darwins vinken, worden afgeschilderd als evolutie met behulp van hetzelfde bedrog. Darwinisten zetten twee levende wezens van dezelfde soorten samen en zeggen: “zie hoe verschillend ze zijn, dat was het werk van evolutie”. Maar dat is een fraude. Mensen die deze nieuwsberichten lezen, moeten zich bewust zijn van de bedrieglijkheid ervan.

Gelijkenissen

Darwinisten maken gebruik van een ongelooflijk simplistische logica; apen lijken op mensen, dus mensen moeten afstammen van hen. Of krokodillen lijken op vissen, dus ze zijn aan elkaar verwant. De hele logische kader van de darwinistische ideologie berust op die simplistische bewering. Dit was het enige waarop Darwin steunde toen hij zijn theorie lanceerde. Alles wat beschreven wordt als evolutie en vermomd wordt met wetenschappelijke termen en ingewikkelde uiteenzettingen in hedendaagse tijdschriften, berust in feite op dezelfde primitieve logica.

Uiteraard lijken levende wezens op elkaar. Ze leven onder vergelijkbare, beperkende voorwaarden op de aarde. Ze zijn koolstof-gebaseerd en maken gebruik van dezelfde beperkende atmosferische gassen en voedingsstoffen. Ze moeten groeien onder dezelfde aardse omstandigheden. Elk levend wezen ademt dezelfde atmosfeer in, neemt soortgelijke voedingsstoffen in, maakt gebruik van hetzelfde water en de zelfde stikstofcyclus en leeft onder dezelfde klimatologische omstandigheden. De beperkende omstandigheden die het leven op aarde mogelijk stellen, zijn de belangrijkste reden voor de gelijkenissen tussen levende wezens. Maar tezelfdertijd, vertonen levende wezens erg uiteenlopende fysiologische en anatomische kenmerken. Wanneer we afdalen naar het genetisch niveau, bijvoorbeeld, is het feit dat er een verschil van slechts twee chromosomen tussen apen en onszelf bestaat, een enorm fysiologisch obstakel dat darwinisten nooit kunnen overwinnen.

De evolutietheorie, die al opgaat in rook in confrontatie met het DNA, is zelfs niet in staat om een enkel eiwit te verklaren. Daarom zijn de darwinistische speculaties over de gelijkenissen louter bedoeld om onwetenden en slecht geïnformeerde mensen te misleiden.

Bovendien hebben darwinisten geen verklaring voor het bestaan ​​van de 'ziel'. Ze zijn in een staat van wanhoop en stilte over het onderwerp van de ziel, datgene wat de mens mens maakt.

Geen gelijkenis is bewijs voor evolutie. Om hun bewering aan te tonen, moeten evolutionisten komen met echte wetenschappelijke bewijzen. Bijvoorbeeld, ze zouden moeten laten zien hoe de verschillende organen van op elkaar lijkende wezens in elkaar veranderden door middel van mutaties, en belangrijker, ze zouden deze  overgang moeten documenteren aan de hand van overgangsfossielen, waarvan er miljoenen zouden bestaan. Nog belangrijker dan dat is zij een verklaring zouden moeten kunnen brengen hoe deze verandering op moleculaire niveau kan plaatsvinden. Maar zoals we al meermaals hebben gezegd, zijn darwinisten niet in staat OM NOG MAAR EEN EIWIT TE VERKLAREN.

Fossielen van uitgestorven levensvormen

De derde frauduleuze tactiek is het gebruik van fossielen die behoren tot uitgestorven levensvormen. Voor het verder bestaan van de darwinistische magie, leveren fossielen van uitgestorven levensvormen materiaal die darwinisten kunnen gebruiken voor hun bedrog. Darwinisten nemen bijvoorbeeld een ​​fossiel van een vis die nog niet beschreven is door iemand, geven totaal onzinnige commentaar op de versteende structuren, zoals: 'dit is de longzak, deze uitsteeksels zijn de voeten, en dit is het begin van een luchtpijp... Dus dit wezen ging over naar het land." Dit is een zeer bedrieglijke techniek. Ze speculeren zoveel ze willen over het fossiel. Hun doel is het verspreiden van de 150 jaar oude magie van de antichrist, en het verwarren van de mensen die slecht geïnformeerd zijn over het onderwerp.

De geschiedenis van de darwinistische fraude steunde over het algemeen op dergelijke fossielen van uitgestorven wezens. Maar het feit is dat alle wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat al deze levensvormen volmaakte soorten waren, die miljoenen jaren geleden leefden. Dat is in ieder geval helder als men kijkt naar de fossielen. Geen fossiel bevat structuren die erop wijzen dat het leven zou geëvolueerd zijn. Darwinisten hebben zich bij tijd meermaals moeten verontschuldigen voor fraude. De meer dan 350 miljoen fossielen die bestaan, waaronder vele uitgestorven wezens, behoren allemaal tot volmaakte levensvormen. Het feit dat er niet één teruggevonden is, dat behoort tot de half-gevormde wezens die de evolutietheorie voorspelt, ontkracht op zich heel de evolutieleer.

Beweringen van fouten in het ontwerp

Nederlaag en wanhoop hebben de darwinisten onlangs aangespoord om nieuwe vluchtwegen te zoeken. Dat is de reden waarom de darwinisten, die hun toevlucht zoeken bij aliens en zeggen: “we zeiden nooit echt gezegd dat toeval het gedaan heeft” onlangs zijn afgestapt van het zoeken van bewijzen voor hun beweringen, en wanhopig zijn beginnen nadenken over “wat zou er geen bewijs kunnen zijn voor het feit van de schepping”. Deze techniek die ze hanteren is dermate primitief en onwetend dat ze gewoon laat zien hoe al hun bedrieglijke strategieën volkomen ingestort zijn.

Darwinisten beweren dat er 'foute ontwerpen' zijn op aarde. En omdat ze denken dat er fouten in het ontwerp zitten, vallen ze in de fout dat ze met deze buitengewoon absurde bewering het feit van de schepping ongeldig verklaren.

De reden waarom darwinisten deze fouten maken, is dat ze falen om de scheppingskunst van Allah, onze Schepper te begrijpen, en beschikken over een zeer simplistisch perspectief.

Natuurlijk zijn er in levende wezens onvolmaaktheden, tekortkomingen en gebreken. Bijvoorbeeld, mensen zijn zo geschapen dat ze erg vatbaar zijn voor ziekten. Dat is niet zo met vele andere levensvormen. Een menselijke baby heeft bijvoorbeeld een intensieve verzorging nodig, vanaf het moment dat het geboren is. Toch zijn er veel andere levensvormen die hun jong voor zichzelf laten zorgen van bij de geboorte. De jong kan meestal overleven in de modder of wanneer het door roofdieren bedreigd wordt. Levende wezens zijn gemaakt met zeer uiteenlopende kenmerken, en sommige van deze eigenschappen maken hen superieur aan anderen.

Allah schept ons op deze manier, want deze wereld is niet het paradijs. De wereld is een plaats van test geschapen met gebreken en tekortkomingen. Het is een tijdelijke verblijfplaats waar men verlangt naar het paradijs. Vrijheid van fouten en tekortkomingen is uniek voor het paradijs alleen. Er is een belangrijke reden voor en grote wijsheid achter de tekortkomingen in deze wereld. Mensen moeten de gebreken, moeilijkheden en ziekten zien. De menselijke natuur is gemaakt met een neiging tot hoogmoed tegenover Allah (Allah is verheven), om deze reden is het nodig dat we getuige zijn van onze hulpeloosheid en wanhoop tegenover Allah. Mensen moeten zien dat ze geen kracht bezitten tegenover de sublieme macht van onze Almachtige Schepper, opdat ze niet hoogmoedig in opstand komen tegen de Schepper van alle dingen. Men moet inzien hoe behoeftig men is tegenover Allah. Dat is de wijsheid achter de gebreken en tekortkomingen in deze wereld.

Allah is onze Schepper en is machtig genoeg om alle dingen te creëren op de fijnste manier

Allah heeft zeker de kracht om foutloos te scheppen. Hij geeft ons die informatie in talloze manieren in deze wereld. Een enkel eiwit is het bewijs van deze onberispelijke en prachtige schepping. Indien Allah het gewild had, zou de wereld uiteraard een perfecte plaats kunnen zijn waarop een eeuwig leven heerst, zonder fouten of onvolmaaktheden. Maar het is niet zo. De wereld is een plaats van beproeving. Onze Heer test ons met tekortkomingen en gebreken. Hij test ons om te zien of we onze zwakheden zien en ons tot Hem wenden, of dat we ervoor blind zijn en rebelleren tegen Hem. Allah wil zien of mensen Zijn sublieme scheppingskunst zullen herkennen en waarderen, of dat ze zullen rebelleren en valse afgoden en het toeval zullen nemen als hun godheden. En dat is de reden waarom de wereld is geschapen als een plaats van test, met fouten en tekortkomingen.

De plaats zonder onvolmaaktheden is het paradijs. De perfecte schepping, waarvan Allah ons in deze wereld bewijzen presenteert, zal Hij daar tot het einde der tijden verderzetten. Het paradijs is een plek waar er geen onvolmaaktheden, ziekten, gebreken, problemen of behoeften zijn, en waar het leven eeuwig is. Degenen die in deze wereld twijfelen, zullen in het paradijs zien dat onze Heer bij machte is alles perfect en feilloos te scheppen. Maar zij zullen deze beelden zien vanuit de hel, waar ze voor eeuwig zullen blijven. En ze zullen nooit meer kunnen genieten van deze prachtige zegeningen. In een vers openbaart Allah:

De bewoners van het Vuur en de bewoners van het paradijs zijn niet gelijk: de bewoners van het paradijs zullen slagen. (Soera al-Hasjr, 20)

Het bestempelen van de aardse gebreken die bewust geschapen zijn, als 'fouten' en de inspanningen om ze af te schilderen als 'bewijs voor de evolutie' zijn zeker dingen wat darwinisten, van wie de naam voor een 150-jarige fraude staat, heel goed in staat zijn te doen. Het is dan ook geen verrassing te zien dat hersenen die de wijsheden achter de schepping niet kunnen vatten, de macht van onze Almachtige Heer helemaal niet kunnen begrijpen, en erg kortzichtig zijn, een dergelijke bewering kunnen maken. Darwinisten kunnen blijven proberen om mensen met deze onlogische beweringen te misleiden, maar we wachten nog steeds op hun verklaring voor het ontstaan van de eiwit. De hele wereld weet dat het zinloos is om te speculeren over de fijne details, terwijl ze nog niet het begin van het leven kunnen verklaren. Darwinisten zullen nooit in staat zijn om te ontsnappen aan deze verpletterende nederlaag en grote teleurstelling. Hun zwakke tegenstribbelingen zullen niet baten.

Hun misbruik van de wetenschappelijke ontwikkelingen

Een van de bekendste frauduleuze tactieken van de darwinisten, bestaat erin om de ​​wetenschappelijke vooruitgang proberen te verdraaien en in overeenstemming met hun theorie te brengen. Grote wetenschappelijke vorderingen en successen worden genomen door Darwinisten op hun zoektocht, en direct omgezet in evolutionistische propaganda. Maar deze onderzoeken leveren geen bewijs voor de evolutie. Integendeel, ze zorgen voor een belangrijke wetenschappelijke vooruitgang, die de evolutieleer volledig zal vernietigen.

Zo zijn de studies op vlak van de kunstmatige cel uitgegroeid tot een van de belangrijkste onderwerpen van speculatie voor de darwinisten. Maar in de studies in kwestie is er geen cel voortgebracht uit het niets. Alles wat gebeurde, is dat reeds bestaande DNA is gekopieerd in een andere, reeds bestaande cel. Dit onderzoek is een uitstekende vooruitgang die de weg voor andere wetenschappelijk onderzoek zal bereiden, en maakt de evolutieleer met de grond gelijk, in de zin dat ze de complexiteit in het DNA tentoon stelt.

Daarnaast heeft het onderzoek naar klonen of naar kunstmatig bloed niets te maken met de evolutieleer, ook al zijn er hardnekkige pogingen gedaan om ze te verdraaien in de naam van evolutie. In feite laten al deze onderzoeken zien dat het leven niet kan ontstaan ​​uit levenloze materie, dat de darwinisten niet in staat zijn om een ​​van de complexe structuren in de cel te bouwen, dat de cel een complexiteit bezit, die veel groter is dan hun eigen intelligentie, competentie en kennis, en dat dit nooit het gevolg van toeval kan zijn. Dus al deze onderzoeken zijn erg belangrijke bewijzen die de evolutie zware slagen toebrengen. De reden waarom ze zo haastig gebruikt worden door darwinisten, is een implementatie van het idee dat "aanvallen de beste vorm van verdediging is." In plaats van hun theorie te verdedigen tegen de feiten die haar ontkrachten, zoeken ze hun toevlucht tot de leugen dat iets hun theorie zou bevestigen. De methode die ze gebruiken om de valse magische spreuk, bekend als evolutie, die de wereld omsluit, te verspreiden, is liegen.

Deze eeuw zal een van geloof in Allah worden

Wanneer u te maken krijgt met deze of soortgelijke beweringen, kunt u er zeker van zijn dat darwinisten weer proberen om u te misleiden. U mag niet vergeten dat darwinisten nog niet de vorming van zelfs een enkel eiwit kunnen verklaren. De hypnose van de antichrist, die de wereld al 150 jaar lang bedriegt, probeert nog stand te houden in deze eeuw, waarin we de komst van de profeet Jezus (vzmh) en Hazrat Mahdi (vzmh) zullen zien. Maar ze zal niet in staat zijn om te volharden door de rechtvaardigheid en de wet van Allah. Ze zal niet meer in staat zijn om mensen te misleiden. Het succes van de darwinisten gedurende de afgelopen 150 jaar stamt alleen uit het feit dat deze spreuk keer op keer herhaald werd, en dat de hypnose ononderbroken bleef. Veel mensen zijn inmiddels bevrijd van die hypnose. Nu moet het ware gezicht van het bedrog van de evolutie voortdurend blootgesteld worden om de rest te bevrijden. Met de toestemming van Allah zal deze eeuw een eeuw zijn waarin mensen die in Hem geloven, onze Almachtige Heer prijzen als Enige Godheid, en zijn werken met verbijstering aanzien. Alle onjuiste geloven, in het bijzonder het darwinisme, de religie van de antichrist, zullen een voor een in ontzenuwd worden en verdwijnen.

En zeg: “Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.” (Soera al-Isra ', 81)

En hij, die Allah en de boodschapper en de gelovigen tot vrienden neemt (wete) dat de partij van Allah gewis zal zegevieren. (Soera al-Ma'ida, 56)


2011-08-04 10:55:45

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net