Het Bedrog Van De Evolutieleer

Het Bedrog Van De Evolutieleer

Download het boek

Download (DOC)
Download (PDF)
Koop het boek
Reacties

Hoofdstukken van het boek

< <
16 / total: 22

Hoofdstuk 14: De evolutietheorie: een materialistische verplichting

kormozom, dna

De informatie die we door het hele boek heen gepresenteerd hebben, laat ons zien, dat de evolutietheorie helemaal niet op een wetenschappelijke basis gestoeld is en dat het integendeel zaken beweert, die duidelijk in conflict zijn met wetenschappelijke ontdekkingen. Met andere woorden, de macht die de evolutie onderhoudt is niet de wetenschap. De evolutie kan wel door wat ‘wetenschappers’ verdedigd worden, maar er moet een andere fundamentele kracht aan het werk zijn.

Die andere kracht is de materialistische filosofie.

De materialistische filosofie is één van de oudste denksystemen van de geschiedenis. De belangrijkste eigenschap is, dat het de materie als iets absoluuts beschouwt. Volgens deze filosofie is materie oneindig en alles bestaat uit materie en alleen maar uit materie. Deze benadering leidt er noodzakelijkerwijs toe, dat het onmogelijk is om in een Schepper te geloven. Materialisten zijn daarom reeds lang vijandig tegen elk religieus geloof in Allah.

Nu is de vraag dus, of dit materialistische uitgangspunt correct is. Een manier om te testen of een filosofie juist of onjuist is, is te onderzoeken of de beweringen van die filosofie, die aan de wetenschap verwant zijn door het gebruikmaken van wetenschappelijke methoden, te testen. Bijvoorbeeld, een filosoof uit de tiende eeuw kan beweerd hebben, dat er een heilige boom op het maanoppervlakte staat en dat alle levende wezens eigenlijk aan de takken van deze grote boom groeien, als vruchten, en dat zij dan op de aarde vallen. Sommige mensen zouden deze filosofie aantrekkelijk vinden en erin geloven. Maar in de twintigste eeuw, een tijd waarin de mensen in staat zijn om op de maan te lopen, is het onmogelijk om met zo’n filosofie te komen. Of zo’n boom al dan niet bestaat, kan door wetenschappelijke methoden bepaald worden, dat wil zeggen door observatie en door experimenten.

We kunnen daarom door middel van wetenschappelijke methoden de materialistische beweringen onderzoeken; dat is, dat de materie eeuwig bestaan heeft en dat de materie zichzelf zonder de supermaterie van de Schepper kan organiseren en ervoor kan zorgen, dat leven ontstaat. Als we dit doen, dan zien we, dat het materialisme al omver valt, want het idee dat de materie altijd al bestaan heeft is omvergegooid door de Big Bang theorie die laat zien, dat het universum uit het niets geschapen is. De claim, dat de materie zichzelf organiseert en leven brengt, is de claim die we ook wel de ‘evolutietheorie’ noemen – de theorie die in dit boek onderzocht is en waarvan we ook zien, dat hij omvervalt.

Maar als men vastbesloten is in het materialisme te geloven en zijn toewijding voor de materialistische filosofie boven al het andere plaatst, dan handelt men niet zo. Als men eerst een materialist is en dan pas een wetenschapper, dan verbant men het materialisme niet zo maar, als men ziet, dat de evolutie door de wetenschap weerlegd wordt. Integendeel, men probeert het materialisme overeind te houden en het te redden door de evolutie met van alles en nog wat te ondersteunen. Dit is dan ook precies de houding die we bij de evolutionisten zien die de evolutietheorie verdedigen.

Interessant is, dat zij dit zo nu en dan toegeven. Een bekende geneticus en een uitgesproken evolutionist, Richard C. Lewontin van de Harvard Universiteit, bekent, dat hij ”eerst een materialist is en dan pas een wetenschapper”, hij doet dit in de volgende bewoordingen:

Darwinisme en Materialisme
leon trotsky,komünizm charles darwin, evrim teorisi karl marks, materyalizm

Leon Trotsky

Charles Darwin

Karl Marks

De enige reden waarom Darwins theorie nog steeds verdedigd wordt ondanks de duidelijke verwerping door de wetenschap, is vanwege de nauwe band tussen die theorie en het materialisme. Darwin paste de materialistische filosofie toe op de natuurwetenschappen en de verdedigers van deze filosofie, de marxisten waren de eersten onder hen, verdedigen ondanks alles het Darwinisme.

Eén van de beroemdste hedendaagse voorvechters van de evolutietheorie, de bioloog Douglas Futuyma, schreef: “Tezamen met de materialistische theorie van Marx voor de geschiedenis was de evolutietheorie van Darwin een cruciale plank in het platform van het mechanisme en het materialisme.” Dit is een heel duidelijke bevestiging waarom de evolutietheorie zo vreselijk belangrijk was voor zijn verdedigers.(1) (Douglas Futuyma,Ëvolutionary Biology, 2nd ed. Sunderland MA: Sinauer, 1986, p. 3.)

Een andere belangrijke evolutionist, de paleontoloog Stephen J. Gould, zei: “Darwin paste een consistente materialistische filosofie toe op zijn interpretatie van de natuur.”(2) (Alan Woods en Ted Grant, “Marxisme and Darwinisme”, Reason in Revolt: Marxism and modern science, London, 1993) Leon Trotsky tezamen met Lenin, één van de grote denkers achter de Russische communistische revolutie, zei: “De ontdekking van Darwin was de grootste triomf van de dialectiek in het hele veld van de organische materie.” (3)(Alan Woods en Ted Grant, “Marxisme and Darwinisme” London, 1993) Maar de wetenschap heeft laten zien, dat het Darwinisme niet een overwinning voor het materialisme was, maar eerder een teken van het verlies van die filosofie.

-----------------------------

1. Douglas Futuyma, Evolutionary Biology, 2.b., Sunderland, MA: Sinauer, 1986, p. 3.

2. Alan Woods, Ted Grant, "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London:1993.

3. Alan Woods, Ted Grant. "Marxism and Darwinism", London: 1993.

“Het zijn niet de methoden en wetenschappelijke instituten die ons tot de materialistische uitleg van de fenomenen in de wereld dwingen, integendeel, wij worden a priori tot de materialistische reden gedwongen om zo een onderzoeksapparaat te creëren en een aantal concepten op te zetten die een materialistische uitleg geven, ongeacht hoe tegenstrijdig, ongeacht hoe geheimzinnig dit ook is voor de niet-betrokkenen. Verder is het materialisme absoluut, dus kunnen we de Goddelijke Voet niet tussen de deur laten.”188

De term ‘a priori’ die Lewontin hier gebruikt, is heel belangrijk. Deze filosofische term verwijst naar een vooringenomenheid die niet op experimentele kennis gebaseerd is. Een gedachte is ‘a priori’, wanneer die als juist wordt beschouwd en geaccepteerd wordt, zelfs als er geen informatie beschikbaar is over de juistheid van de gedachte. Als evolutionist brengt Lewontin openlijk zijn opvatting over het materialisme als ‘a priori’ tot uitdrukking die aan de materialisten gegeven is en hun pogingen om de wetenschap aan dit gegeven aan te passen. Omdat het materialisme het onvoorwaardelijk nodig heeft, dat het bestaan van de schepper ontkend wordt, omhelzen zij het enige alternatief dat zij in handen hebben, en dat is de evolutietheorie. Het maakt hen niets uit, dat de evolutie door wetenschappelijke feiten weerlegd is; dit soort wetenschappers heeft het ‘a priori’ als juist geaccepteerd.

Dit bevooroordeelde gedrag leidt evolutionisten naar het geloof van: ‘onbewuste materie kan zichzelf samenstellen’, dit is in tegenstrijd met niet alleen de wetenschap, maar ook met de rede. Robert Shapiro, professor in de chemie en DNA-specialist aan de Universiteit van New York, die wij reeds hiervoor geciteerd hebben, legt het geloof van de evolutionisten en het materialisme dat hieraan ten grondslag ligt als volgt uit:

“Daarom is er een ander evolutionair principe nodig om ons over de kloof van de mengsels van eenvoudige natuurlijke chemicaliën naar de eerste effectieve replicator te leiden. Dit principe is nog niet in detail beschreven of gedemonstreerd, maar men loopt er op vooruit en geeft het namen zoals de chemische revolutie en de materie die zichzelf organiseert. Het bestaan van dit principe wordt zomaar in de filosofie van het dialectische materialisme aangenomen, zoals op het ontstaan van het leven door Alexander Oparin toegepast.”189

Evolutionistische propaganda, die we steeds in de leidende westerse media en in de beroemde en ‘uitgelezen’ wetenschappelijke tijdschriften tegenkomen, is het resultaat van deze ideologische noodzakelijkheid. Omdat evolutie als iets absoluut noodzakelijks wordt beschouwd, is het in wetenschappelijke kringen een taboe geworden.

Er zijn wetenschappers die zichzelf in de positie zien waarbij zij gedwongen zijn om deze verreikende theorie te verdedigen of tenminste geen enkel woord tegen deze theorie te uiten om op deze manier hun reputatie veilig te stellen. De academici in de westerse landen zijn verplicht om hun artikelen in bepaalde wetenschappelijke bladen te publiceren om zo hun positie van professor te kunnen behouden. Alle biologische tijdschriften staan onder controle van evolutionisten en zij staan niet toe, dat een niet-evolutionist in hun tijdschrift schrijft. Daarom moet iedere bioloog zijn studies naar deze dominante theorie voegen. Ook zij zijn onderdeel van de gevestigde orde die de evolutie ziet als een ideologische noodzakelijkheid, daarom verdedigen zij blind alle ‘onmogelijke gevolgen’ die wij tot nu toe in dit boek bestudeerd hebben.

Materialistische bekentenissen

sitokrom-c, protein

Cytochrome-C

De Duitse bioloog Hoimar Von Dithfurt, een bekend evolutionist, is een goed voorbeeld van dit onverdraagzame materialistische begrip. Nadat Dithfurt een voorbeeld heeft gegeven van de buitengewone complexiteit van de samenstelling van het leven, gaat hij verder en zegt het volgende over de vraag of dit al dan niet door toeval tot stand heeft kunnen komen:

“Is zo’n harmonie die alleen maar uit toeval tot stand is gekomen in werkelijkheid mogelijk? Dit is de fundamentele vraag voor de hele biologische evolutie. De vraag met ‘Ja, het is mogelijk” beantwoorden is net zoiets als het bekennen van geloof in de moderne natuurwetenschappen.. Kritisch gesproken moeten we zeggen, dat iemand die de moderne natuurwetenschappen accepteert geen andere keuze heeft dan ‘ja’ te zeggen, want hij zou tot doel moeten hebben de natuurlijke verschijnselen op een begrijpelijke manier uit te leggen en dit van de natuurwetten af te leiden zonder naar een metafysische tussenkomst te verwijzen. Maar dit punt, alles door middel van natuurwetten uit te leggen, dat is door toevalligheden, is een teken dat hij geen ontsnappingsmogelijkheid heeft. Want wat kan hij anders dan in het toeval te geloven?”190

Ja, zoals Dithfurt zegt, de wetenschappelijke materialistische benadering neemt het grondprincipe aan, dat het leven verklaart door de ontkenning van ‘supernatuurlijke interventie”, d.w.z. de schepping. Als dit principe eenmaal geaccepteerd is, dan zijn zelfs de meest onwaarschijnlijke mogelijkheden gemakkelijk te accepteren. Het is mogelijk om voorbeelden van deze dogmatische mentaliteit in bijna alle evolutionistische literatuur te vinden. Professor Ali Demirsoy, de bekende verdediger van de evolutietheorie in Turkije, is slechts één van de velen. Zoals we in de voorafgaande pagina’s hebben aangetoond, is volgens Demirsoy de waarschijnlijkheid van de toevallige vorming van Cythochroom-C, een essentieel proteïne voor de overleving: “even on-waarschijnlijk als de mogelijkheid, dat een aap de geschiedenis van de mens op een typemachines schrijft zonder een fout te maken.”191

Men hoeft er niet over te twijfelen, dat het accepteren van deze mogelijkheid eigenlijk tegen de grondprincipes van de rede en het gezond verstand ingaan. Zelfs een enkel correct gespeld woord op een pagina verzekert ons ervan, dat het door een persoon geschreven is. Als men een boek over wereldgeschiedenis ziet, dan is men er nog meer van overtuigd, dat het door een auteur geschreven is. Niemand met gezond verstand zou het erover eens zijn, dat de woorden van zo’n groot boek door het toeval bij elkaar zijn gekomen.

Maar het is heel interessant te zien, dat de ‘evolutionistische wetenschapper’ prof. Ali Demirsoy dit soort van irrationele voorstellen accepteert:

“Eigenlijk, is de waarschijnlijkheid dat er een serie Cytochroom-C gevormd wordt gelijk aan nul. Dat wil zeggen, dat als het leven een bepaalde volgorde verlangt, er gezegd kan worden, dat dit een waarschijnlijkheid heeft waarvan het waarschijnlijk is dat hij één maal in het hele universum tot stand kan komen. Anders zou er een bepaalde metafysische kracht die buiten onze definitie valt moeten handelen om de formatie daarvan tot stand te brengen. Het accepteren van deze laatste optie is niet passend voor wetenschappelijke doeleinden. We moeten dus naar de eerste hypothese kijken.”192

mitokondri, enerji kaynağı

Mitochondria

Demirsoy gaat door en zegt dat hij de onmogelijkheid accepteert om “niet de metafysische krachten te accepteren”, dat is toe te geven, dat er een schepping van Allah is. Het is duidelijk dat deze benadering in zijn geheel geen relatie met de wetenschap heeft. Dat is niet verrassend, want als Demirsoy een ander onderwerp aansnijdt, de oorsprong van de mitochondrieën in de cel, accepteert hij openlijk zijn uitleg van het toeval, hoewel het “behoorlijk tegen de wetenschappelijke gedachte ingaat.”

“De kern van het probleem is, hoe de mitochondrieën deze vorm verkregen hebben, want om deze vorm door het toeval te verkrijgen, zelfs maar voor één individu, worden bijzondere waarschijnlijkheden vereist die niet in te denken zijn… De enzymen die in elke stap in een andere vorm voor de ademhaling en de functionering als een katalysator functioneren, zijn de basis van het mechanisme. Een cel moet een volledige serie enzymen bevatten, anders is het nutteloos. Maar, ondanks dat het tegen de biologische gedachte ingaat, en om nog verdere dogmatische uitleg of speculatie te vermijden, moeten we accepteren dat, hoewel het met tegenzin is, dat de enzymen van de ademhaling al volledig in de cel bestonden, voordat de cel voor het eerst in contact met zuurstof kwam.193

De conclusie die uit zo’n uitspraak getrokken kan worden, is dat de evolutie in ieder geval geen theorie is die door wetenschappelijk onderzoek tot stand is gekomen. Integendeel, de vorm en de inhoud van deze theorie zijn gedicteerd door de vereisten van de materialistische filosofie. En zijn toen een eigen leven als geloof of dogma gaan leiden, ondanks de concrete wetenschappelijke feiten. Opnieuw kunnen we duidelijk uit de evolutionistische literatuur, zien dat alle inspanningen inderdaad tot een doel moesten leiden. En dat doel is het verwerpen van het geloof, dat alle levende wezens door een Schepper geschapen zijn.

Evolutionisten definiëren dit doel als iets ‘wetenschappelijks’. Maar waar zij naar verwijzen is geen wetenschap, maar materialistische filosofie. Materialisme verwerpt absoluut het bestaan van iets anders dan ‘materie’(of iets bovennatuurlijks). Zelfs de wetenschap is niet verplicht om zo’n dogma te accepteren. Wetenschap betekent de natuur onderzoeken en conclusies trekken van de uitkomsten van het onderzoek. Als deze uitkomsten tot de conclusie leiden, dat de natuur geschapen is, dan accepteert de wetenschap dat. Dat is de plicht van een ware wetenschapper; niet het verdedigen van een onmogelijk scenario door een gedateerd materialistisch dogma uit de 19de eeuw aan te hangen.

Materialisme, de valse religie en de ware religie

Tot nu toe hebben we onderzocht, hoe de groeperingen die de materialistische filosofie aanhangen, de wetenschap ontkrachten, hoe zij de mensen bedriegen door hun evolutionistische fabels waar zij blind in geloven en hoe zij de werkelijkheid afschermen. Maar er moet gezegd worden, dat we moeten toegeven, dat deze materialistische groeperingen ons ook een belangrijke ‘dienst’ bewijzen, hoewel dit onbewust is.

Zij leveren deze ‘dienst’, omdat zij hun eigen onware en atheïstische gedachten proberen te rechtvaardigen door al de onzinnige, inconsequenties van de tradionalistische en de onverdraagzame gedachten in de naam van de islam, tentoontestellen. De aanval van de materialistische atheïstische groeperingen hebben geholpen om de valse godsdienst, die absoluut geen relatie met de Qoer-aan of de islam heeft, naar voren te brengen; iets dat van horen zeggen, bijgeloof en zinloos gepraat afhankelijk is, en dat geen enkel goed argument naar voren kan brengen. Dus alle inconsequenties, discrepanties en niet-logische argumenten die door deze onoprechte groeperingen, die valselijk in de naam van de islam handelen zonder op enig bewijs te steunen, worden in de openbaarheid gebracht.

De materialisten helpen dus vele mensen de ware aard van de bevooroordeelde en traditionele mentaliteit te doorgronden en moedigen hen aan om de essentie en de ware bron van de godsdienst te zoeken door naar de Qoer-aan te verwijzen en daar bij te blijven.. Hoewel onbewust, gehoorzamen zij aan Allahs bevel en dienen Zijn godsdienst. Verder, onthullen zij de hele nietigheid van de mentaliteit die de valse godsdienst vertegenwoordigt die in de naam van Allah bedacht is en voor iedereen als islam voorgedaan wordt en zij helpen met het verzwakken van de invloed van dit bevooroordeelde systeem dat het grootste deel van de maatschappij bedreigt.

Dus, of zij nu willen of niet, en in overeenkomst met hun lot, worden zij het middel waardoor het besluit van Allah over het overeind houden van Zijn ware religie door de vijanden van de religie tegen elkaar uit te spelen tot waarheid wordt. Allahs wet staat als volgt in de Qoer-aan:

En als Allah niet een groep mensen door middel van een ander controleert, zal de aarde waarlijk vol ellende zijn…(Soera 2:251)

Op dit punt denken we dat het nodig is, dat we een kier voor iemand open laten om het evolutionistische gedachtengoed te verdedigen. Deze mensen zijn misschien eens op een eerlijke zoektocht gegaan, maar nu zijn ze ver van de ware godsdienst afgedwaald en staan onder invloed van zinloze praat die in de naam van islam wordt geuit, leugens die in de naam van de Profeet verzonnen worden en verhalen van horen zeggen waar zij sinds hun kinderjaren al door beïnvloed zijn, en hebben dus nooit zelf de gelegenheid gehad om de waarheid te ontdekken. Het kan zijn, dat zij de religie uit boeken geleerd hebben, geschreven door de vijanden van de religie, die proberen om de islam met leugens en bedrog die niet in de Qoer-aan staan, te identificeren en met het traditionele denken en onverdraagzaamheid. De essentie en de oorsprong van de islam is heel anders en verder volledig in strijd met datgene wat hen geleerd is. Daarom stellen we voor, dat zij zo snel mogelijk een Qoer-aan bemachtigen en Allahs boek met een open geest lezen en met een nauwkeurige en onbevooroordeelde blik en de oorspronkelijke godsdienst van de ware bron leren. Als ze hulp nodig hebben, dan kunnen zij de boeken van de schrijver van dit boek, Harun Yahya, raadplegen, boeken die op de basisconcepten van de Qoer-aan gebaseerd zijn.

De dood van het Materialisme

19de eeuws materialisme dat de filosofische onderbouwing vormt van de evolutietheorie suggereert dat het universum altijd bestaan heeft en dat het niet geschapen is en dat de organische wereld in termen als interactiviteit van materie kan worden uitgelegd. De ontdekkingen van de 20ste-eeuwse wetenschap hebben echter aangetoond, dat deze hypothesen volslagen ongeldig zijn.

De veronderstelling dat het universum altijd bestaan heeft, is door de ontdekking dat het universum uit een grote explosie (de zogenaamde big bang theorie) ontstaan is, die 15 biljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden, weggeblazen. De big bang laat zien, dat alle fysische substanties in het universum uit het niets voortgekomen zijn; met andere woorden, zij zijn geschapen. Eén van de bekendste verdedigers van het materialisme, de atheïstische filosoof Anthony Flew zegt:

“Bekentenissen zijn zeker goed voor de ziel. Ik zal daarom met een bekentenis beginnen, dat de Stratoniciaanse atheïst wel in verlegenheid gebracht moet zijn door de huidige kosmologische consensus (big bang). Want het lijkt erop, dat de kosmologen een wetenschappelijk bewijs hebben… dat het universum een begin heeft. (Henry Margenau, Roy A. Vargesse. Cosmos, bios, theos.” La Salle il. : Open court publishing, 1992, p. 241.)

De big bang laat ook zien, dat in ieder stadium het universum gevormd is door een gecontroleerde schepping. Dit wordt duidelijk door de orde die na de big bang gekomen is, deze is te perfect om door een ongecontroleerde explosie gevormd te zijn. De beroemde natuurkundige Paul Davies legt deze situatie uit:

“Het is moeilijk om weerstand te bieden aan de neiging te denken, dat de huidige structuur van het universum, die blijkbaar zo gevoelig is voor kleine veranderingen in de aantallen, nauwkeurig is uitgedacht… De ogenschijnlijke wonderbaarlijke overeenkomst van numerieke waarden die de natuur aan haar fundamenten heeft toegekend, moet wel het beste bewijs zijn voor een element van kosmisch ontwerp. (Paul Davies, “God and the new physics.” New York: Simon & Schuster, 1983, p. 189.)

De Amerikaanse professor in de astronomie is zich bewust van dezelfde realiteit en zegt:

“Als we al het bewijs overzien, komt de gedachte op, dat een bovennatuurlijke kracht of eerder Kracht, hierbij betrokken moet zijn geweest. (Hugh Ross. “The creator and the cosmos.” Colorado Springs CO: Nav-Press, 1993, pp.114-5)

Aldus gaat de materialistische hypothese dat het leven uitsluitend uitgelegd kan worden door interactie van materie ook door de ontdekkingen van de wetenschap ten onder. In het bijzonder de oorsprong van de genetische informatie die de levende wezens bepaalt kan in geen geval door uitsluitend materiële waarden uitgelegd worden. Eén van de leidende verdedigers van de evolutietheorie, George C. Williams, geeft dit feit toe in een artikel dat hij in 1995 schreef:

Evolutionistische biologen zijn er niet in geslaagd zich te realiseren, dat zij met twee of meer niet-gelijke domeinen werken; dat van de informatie en dat van de materie… de genen zijn een pakket informatie, niet een object… Deze gewaagde omschrijving maakt van de materie en de informatie twee aparte domeinen van bestaan, die elk apart besproken moeten worden, elk in zijn eigen termen. (George C. Williams. “The third culture: beyond the scientific revolution.” New York, Simon & Schuster, 1995, pp. 42-3)

Deze situatie is een bewijs voor het bestaan van een bovenmateriële wijsheid die de genetische informatie laat bestaan. Het is voor de materie onmogelijk om in zichzelf informatie te produceren. De directeur van het Duitse Federale Instituut voor Natuurkunde en Technologie, Professor Werner Glitt merkt op:

“Alle experimenten duiden erop, dat een denkend wezen dat vrijwillig zijn eigen vrije wil uitoefent, zowel cognitief als creatief vereist is. Er is geen bekende wet in de natuur, geen bekend proces en geen bekende volgorde van gebeurtenissen die ervoor kan zorgen, dat informatie door zichzelf tot stand komt in de materie. (Werner Gitt. “In the beginning was information.” CLV Bielefeld, Duitsland, p. 107, 141)

Al deze wetenschappelijke feiten laten zien, dat het universum en alle levende wezens door een Schepper geschapen zijn, een Schepper die eeuwige macht en kennis heeft, dat is door Allah. Wat het materialisme betreft, Arthur Koestler, één van de bekendste filosofen van deze eeuw zegt: “Het kan niet langer meer beweren, dat het een wetenschappelijke filosofie is. (Arthus Koestler, “Janus: A summing up.” New York, Vintage Book, 1978, p. 250.)

 

Eindnoten

188 Richard Lewontin, “The demon-haunted world”, The New York review of books, January 9, 1997, p. 28.

189 Robert Shapiro, “Origins: A sceptics guide to the creation of life on earth” Summit Books: New York, 1986, p. 207.

190 Hoimar Von Dithfurt, Ïm Anafan was der Wasserstoff (Secret night of dinosaurs), Vol 2, p. 64.

191 Ali Demirsoy,”Kalitum ve Evrim (Inheritance and evolution), Ankara: Meteksan Publishing Co., 1984, p. 61.

192 Ibid, p. 61

193 Ibid p. 94.

16 / total 22
U kunt Harun Yahya's boek Het Bedrog Van De Evolutieleer online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."